Proč tvrdíme, že pěnový polystyren neztrácí svou pevnost v čase?

Tabulky srovnávající v textu pevnost v tahu u obou izolačních materiálů uvádí, že pevnost v tahu u EPS je 100 – 150 kPa. Naopak u minerální vaty s podélnou orientací vláken se tato hodnota pohybuje mezi 10 – 15 KPa.

Je známou skutečností, že hodnoty mechanických vlastností pěnového polystyrenu jsou násobně vyšší než je tomu u minerální vaty.

Měření provedená v roce 2017 na segmentech ETICS s pěnovým polystyrenem a minerální vatou potvrdila, že pokud je minerální vata vystavena opakovanému vlhčení a zmrazování (tzv. hydrotermální cykly), dochází u ní ke ztrátě mechanických vlastností (pevnost kolmo k rovině desky, pevnost ve smyku a modul pružnosti ve smyku), které mají velký vliv na funkčnost a životnost zateplovacího systému.
Oproti tomu u vzorku ETICS s pěnovým polystyrenem k žádnému poklesu mechanických vlastností nedochází.

Zdroj: Vliv hydrotermálních cyklů na mechanické vlastnosti fragmentů z EPS a MW desek s nanesenou výztužnou vrstvou z ETICS; VUPS; 12/2017

Proces umělého stárnutí - hydrotermální cykly

V návaznosti na určené použití desek do ETICS a jejich tepelně vlhkostní zatížení ve stavbě byl zvolen proces hydrotermálního stárnutí segmentů ETICS s dvěma nejčastěji používanými izolanty. Umělé stárnutí sestává ze střídavého vlhčení při zvýšené teplotě a zmrazování zkušebních vzorků. Jeden cyklus trval 1 týden a celkem bylo provedeno 15 cyklů. Následně byly provedeny zkoušky mechanických vlastností u vzorků před stárnutím (referenční), u vzorků po 15 hydrotermálních cyklech a následném vysušení (15 HT za sucha) a u vzorků po 15 hydrotermálních cyklech bez následného vysušení (15 HT za mokra).